Regulamin

Regulamin świadczenia usług i płatności online

Regulamin określa zasady płatności za usługi oraz rezerwacje online w firmie WCT SPARTAN sp. z o.o.

Definicje:

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług i płatności online za pośrednictwem strony internetowej.

Firma – Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław, NIP 8942926635, REGON 020656009 zarejestrowana pod nr KRS 0000297354 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel. 71 73 88 200

Centrum Treningowe – jeden z obiektów należących do Firmy:

 • WCT I, ul. Wejherowska 34
 • WCT II, ul. Lubińska 53
 • WCT III, ul. Krajewskiego 2
 • WCT V, ul. Spiska 1
 • WCT VI, ulica Hallera 84

Strona Internetowa – strona internetowa www.spartan.wroc.pl

Płatności Online – zapłata za usługi online przelewem bankowym, BLIK, kartą płatniczą za pomocą systemu DotPay

Usługi – usługi przedstawione w ofercie firmy dostępne w sprzedaży online za pośrednictwem Strony Internetowej.

Karnety – imienne karnety przedstawione w ofercie firmy dostępne w sprzedaży online za pośrednictwem Strony Internetowej

Rezerwacje – rezerwacje usług dostępnych w ofercie firmy dostępne w sprzedaży online za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z regulaminem ich dokonywania, opłacania i odwoływania

Klient Stały – osoba, która dokonała zakupu Karnetu, Usługi lub dokonała Rezerwacji online poprzez zalogowanie się na Stronie Internetowej.

Klient Jednorazowy – osoba, która dokonała zakupu Usługi bez logowania się na Stronie Internetowej

Klient – Klient Stały lub Klient Jednorazowy

 1. Sprzedaż usług prowadzi Firma.
 2. Logowanie się do systemu następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
 3. Hasło można otrzymać:
  • dla osób nie będących jeszcze posiadaczem Karty Stałego Klienta poprzez zarejestrowania się na Stronie Internetowej poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail oraz hasło lub
  • dla posiadaczy Karty Stałego Klienta poprzez połączenia konta poprzez wpisanie adresu e-mail oraz tokena otrzymanego od recepcji Centrum Treningowego
 4. Umowa sprzedaży Karnetów, Usług lub Rezerwacji pomiędzy Klientem Stałym a Firmą zostaje zawarta w przypadku:
  • zalogowania się przez Klienta Stałego na Stronie Internetowej
  • złożenia przez Klienta Stałego zamówienia on-line poprzez wybór karnetu lub rezerwacji
  • uiszczenia przez Klienta Stałego zapłaty za zamówienie za pośrednictwem Płatności Online
  • otrzymania przez Klienta Stałego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Płatności Online.
 5. Rezerwacja usług dla Klienta Stałego zostaje dokonana w przypadku:
  • zalogowanie się przez Klienta Stałego na Stronie Internetowej
  • rezerwację przez Klienta Stałego poprzez zaznaczenie usługi, terminu i czasu usługi
 6. Umowa sprzedaży Usługi pomiędzy Klientem Jednorazowym a Firmą zostaje zawarta w przypadku:
  • złożenia przez Klienta Jednorazowego zamówienia on-line poprzez wybór usługi
  • uiszczenia przez Klienta zapłaty za zamówienie za pomocą Płatności Online
  • otrzymania przez Klienta Jednorazowego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Płatności Online.
 7. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów/Usług/Rezerwacji i dokonania Rezerwacji, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na Stronie Internetowej. Złożenie zamówienia na Stronie Internetowej jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu Płatności Online.
 9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Ceny Usług, Karnetów i Rezerwacji zawierają podatek VAT.
 11. Warunkiem realizacji Usługi jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Płatności Online i wpływie środków na rachunek operatora Płatności Online.
 12. Zakupiony Karnet, Usługa, Rezerwacja zostaną ustawione na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Płatności Online.
 13. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien zgłosić ten fakt w recepcji Centrum Treningowego. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres recepcji Centrum Treningowego, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji Centrum Treningowego. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji Centrum Treningowego.
 14. Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 15. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 16. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.
 17. Administratorem danych przekazanych przez Kupującego jest Firma.
 18. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 19. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, Usług i Rezerwacji, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Firmę.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności.
 2. Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Firmy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Firmy.
 3. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 4. Każdemu Kupującego przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na Stronie Internetowej widocznym dla Klienta przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Klient wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 6. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spartan.wroc.pl
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Klienta zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 9. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 10. egulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.
 11. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na Stronie Internetowej. Ceny Karnetów, Usług i Rezerwacji znajdują się na Stronie Internetowej. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie Karnetów, Usług i Rezerwacji umieszczonych na Stronie Internetowej.
 12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej oraz w Centrach Treningowych.